עבודת גמר

 

בעבודת הגמר יבואו לכלל ביטוי הישגי התלמיד ורמתו בנושא המחקר שבחר, כושר יישום של תאוריות, שיטות מחקר וכתיבה מדעית.
הנחיית העבודה תתבצע ע"י מנחה אחד. שיפוט העבודה ייעשה ע"י 2 שופטים נוספים והבחינה תיעשה בנוכחות המנחה והשופטים. במקרים מיוחדים יאושר לתלמיד מנחה-משנה, נוסף על המנחה הראשי.
תלמיד שלא הגיש את עבודת הגמר תוך שנתיים מתחילת לימודיו בחוג ולא קיבל הארכה של שנה מוועדת ההוראה של הפקולטה יופסקו לימודיו.
עבודת הגמר הכתובה תוגש עפ"י כללי האוניברסיטה המופיעים בידיעון הפקולטה למדעי-החברה.
כמו כן יש להגיש עותק נוסף בתקליטור לספריית הפקולטה. על כל תלמיד לחתום על טופס העלאת עבודות גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי.
אשת הקשר בספרייה לקבלת התקליטורים של עבודות הגמר היא רותי שטנגר טל. 03-6407064 דוא"ל: RutiSt@tauex.tau.ac.il This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .