החוג ללימודי עבודה

החוג ללימודי עבודה

לאתר החוג

תואר שני

ראש החוג: פרופ' יצחק הברפלד

יועץ החוג: ד"ר איזק ויסברג


תכנית הלימודים לתואר שני בלימודי עבודה היא תכנית ייחודית מסוגה. התכנית מוצעת במסלול מחקרי בלבד (כתיבת עבודת גמר – תזה) בכל שנה יתקבלו כעשרים תלמידים שיזכו להכשרה אינטנסיבית אישית ע"י מורי החוג.

מטרת הלימודים

הלימודים לקראת התואר השני בחוג ללימודי עבודה נועדו, בראש ובראשונה, להקנות לתלמידים ידע ומיומנויות לעריכת מחקרים בתחומי העיסוק של החוג. מטרה נוספת היא להכשירם למילוי תפקידים בתחומי יחסי עבודה, ניהול משאבי אנוש, ופיתוח ארגוני בארגונים. מטרות אלו מוצאות ביטוי במבנה הלימודים בחוג, המורכב משלושה שלבים עיקריים:
א. בניית תשתית תיאורטית בנושאי הלימוד העיקריים.
ב. פיתוח כישורים מתודולוגיים ויכולת שימוש בשיטות מחקר כמותיות, היסטוריות ואיכותניות, שיבואו לכלל ביטוי בעבודות הסמינריוניות ובעבודת הגמר.
ג. כתיבת עבודת גמר (תזה).

תנאי קבלה

רשאים להציג את מועמדותם בעלי תואר ראשון, שציון הגמר שלהם בב"א הוא 80 ומעלה. ציון זה הינו ציון הסף להגשת המועמדות ואינו מבטיח קבלה.

מועמדים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון יצרפו את גיליון הציונים וזכאותם לתואר. מועמדים אשר עדיין לומדים בשנת הלימודים הנוכחית לקראת סיום התואר הראשון יירשמו במועד הרגיל וימציאו עם הרשמתם גיליון ציונים מפורט המסכם לימודים של חמישה סמסטרים מלאים בציון ממוצע 80 לפחות. מועמד כזה, שקבלתו לחוג אושרה, חייב להמציא אישור זכאות לתואר לא יאוחר מיום פתיחת שנת הלימודים. מועמד שיתקבל ולא ימציא אישור הזכאות לתואר במועד, קבלתו תבוטל.

אישור רשמי לדירוג המועמד בקרב תלמידי השנתון אשר סיימו עמו את התואר. מועמדים אשר עדיין לומדים בשנת הלימודים הנוכחית לקראת סיום התואר הראשון יעבירו מכתב ובו דירוגם בשנתון הלומדים בשנת הלימודים האחרונה.

חיבור בהיקף אשר אינו עולה על 1000 מילים בנושא: "מחקר אותו ארצה לערוך במסגרת לימודי התואר".
מועמד רשאי להגיש מכתבי המלצה אקדמיים (אך לא ממקומות עבודה).
הדיון במועמדים שבחרו בחוג ללימודי עבודה בעדיפות שניה או שלישית, יערך רק לאחר שתתקבל החלטה בעדיפויות הראשונות שלהם ובתנאי שיהיו מקומות פנויים בחוג ללימודי עבודה.

מועמדים שנרשמו במועד ההרשמה המאוחר יידונו על בסיס מקום פנוי בחוג ללימודי עבודה.

תלמידים מתקבלים לשנת לימודים מסוימת בלבד ומחייבת אותם תכנית הלימודים לשנה בה התקבלו. החלטה על קבלת תלמיד ללימודי התואר השני הינה בתוקף אך ורק לגבי הסמסטר אליו מתייחסת ההחלטה.

משך הלימודים

הלימודים לתואר השני נמשכים שנתיים. ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת ובמקרים חריגים בשנה נוספת. הארכת משך הלימודים כפופה לאישור ועדת ההוראה של הפקולטה.
תקופות של הפסקת לימודים נכללות בפרק הזמן המרבי של הלימודים לקראת התואר. בגין כל שנת חריגה, מעבר לשנות התקן, ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד, בהתאם לתקנות שכר הלימוד.