תכנית הלימודים

1. קורסי השלמה

 

במגמה להגיע לבסיס ידע התחלתי שווה נקבעו קורסי השלמה. קורסים אלה אינם כלולים במניין השעות לתואר ואינם משתקללים בציון הגמר. ניתן לקבל פטור מהקורסים על סמך קורס דומה שנלמד במסגרת התואר הראשון.
נקבע כי כל המתקבלים לחוג ישתתפו בקורסי השלמה כדלקמן:

  אופן הוראה ש"ס סמסטר
מבוא לכלכלה ללא כלכלנים [1] 'ש'+ת 4 א' 
שוק העבודה ש'
ת'
3
1
א'
א'

התנהגות ארגונית-שנתי

ש'
ת'

2+2
1

א'+ב'
א'+ב'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

ש'
ת'

3
2
ב'
ב'
דיני עבודה

ש'

3 א'
מבוא ליחסי עבודה ש' 3

ב'

 

2. לימודים לתואר:

א. שנה ראשונה

שיטות מחקר (כמותיות ואיכותיות) קורס חובה  

קורס מחקר נושאי

קורס חובה/סמינר

 

קורס בחירה בחירה 2-3 ש"ס

 

ב. שנה שנייה

קורס מחקר נושאי קורס חובה/סמינר  

סדנת פרקטיקום נושאית

קורס חובה

 

סדנת תזה קורס חובה  
קורסי בחירה קורס בחירה  
כתיבת עבודת גמר (תזה) קורס חובה  
סה"כ לתואר   32-31 ש"ס

 

 קורסי חובה - לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ד

  דרישות מוקדמות אופן ההוראה מס' ש"ס סמסטר
הדרכה במאגרי מידע [2]   הד' - א'/ב' 
שיטות מחקר איכותיות   ש' 2 ב'
קורס מחקר נושאי   ש' 4 א'
שיטות מחקר כמותיות מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים  שו"ת 2 ב'
קורס מחקר נושאי   ש' 4 ב'

 

קורסי בחירה

  דרישות מוקדמות אופן ההוראה מס' ש"ס סמסטר
הסטוריה של העובדים   ש' 2 א' 
יסודות בפיתוח ארגוני התנהגות ארגונית שו"ת 3 א'
תקצוב ובקרה   ש' 3 א'
היבטים פסיכולוגיים של מדיניות ציבורית   ש' 3 א'
קורס חניכה התנהגות ארגונית  ש' 2 א'
נושאים נבחרים במחקר יישומי שוק העבודה ש' 3 א'
עבודה ועובדים בראי הקולנוע   ש' 4 ב'
תאוריה ארגונית   ש' 3 ב'
סוציולוגיה של המרחב   שו"ת 2 ב'
היבטים כלכלים וסוציולוגים בסכסוכים אתניים ופשיעה שוק העבודה  ש'   3 ב' 

  

סמינרים

  דרישות מוקדמות אופן ההוראה מס' ש"ס סמסטר
עובדים זרים שיטות מחקר איכותיות בעולם העבודה  ס' 4 א' 
התנהגות בלתי קובנציונאלית בארגונים שיטות מחקר והתנהגות ארגונית ס' 4 א'
הבטים הסטוריים של הכשרה ועבודה   ס' 3 א'
הגירה בשוק הגלובלי שיטות מחקר כמותיות  ס' 3 ב'
שביתות בהסטוריה   ס' 4 ב'
זכויות בשוק העבודה שיטות מחקר איכותיות בעולם העבודה  ס' 4 ב'
סדנה בניתוח ארגונים שיטות מחקר, התנהגות ארגונית ובמקביל:יסודות בפיתוח ארגוני ס' 4 ב'

  

___________________________________________

[1]  מומלץ לקחת בסמסטר הראשון ללימודים.

[2]  מפגש חד פעמי, אין להקצות נקודות בבידינג.