תקנות תואר שני


בחינות

בקורסי תואר שני יינתן מועד בחינה אחד בלבד. מועד נוסף יינתן בגין שירות מילואים או לידה. מועד נוסף בגין סיבה אחרת יינתן רק באישור ועדת ההוראה (כפוף להמצאת אישורים מתאימים).

עבודות סמינריוניות

מועדי הגשה:
סמסטר א': יום א' 15.5.16, ז' באייר תשע"ו
סמסטר ב': יום א' 18.9.16, ט"ו באלול תשע"ו

התלמידים ימסרו את העבודות הסמינריוניות במזכירות החוג. אין להגיש עבודות סמינריוניות ישירות למורה.
על כל תלמיד להגיש עבודת סמינריונית עצמאית. לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמידים נוספים.