קורסי השלמה

 

1051.4010.01 התנהגות ארגונית

מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים ידע, הבנה וכלים לניתוח ההתנהגות האנושית ברמת הפרט (העובד בארגון), ברמת הקבוצה (יחידות בארגון), וברמת הארגון (הארגון כישות הפועלת בסביבה המשפיעה עליו ומושפעת ממנו). הקורס יעסוק בהבנת תהליכים והשפעתם על איכות הניהול ועל התוצאות העסקיות של הארגון.
במסגרת הקורס יוצגו מושגים, תאוריות ומודלים מדיסצפלינות שונות במדעי ההתנהגות: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, שיעוגנו במחקרים ובממצאים אמפיריים, ויידון יישומם בתחום הניהול והארגון.

1051.2100.01 מבוא ליחסי עבודה

בקורס נדון במושגים בסיסיים של המחקר המדעי ביחסי עבודה ובתאוריות המשמשות את התחום; ננתח את התנהגותם של המרכיבים העיקריים במערכת יחסי העבודה בישראל - עובדים, מעסיקים וממשלה, ונתמקד בתהליכי המו"מ הקיבוצי ובסכסוכי עבודה


1009.1102.01 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים

הקורס מיועד להקנות מושגי יסוד בכלכלה.הנושאים שיידונו בקורס הם, מיקרו: בעיית המחסור ועקומת התמורה, הקצאת גורמי ייצור, היצע וביקוש (התנהגות היצרנים והצרכנים), יבוא ויצוא, התערבות ממשלתית במשק סגור ובמשק פתוח (מיסים, סובסידיות, מכס, מחיר מינימום ומקסימום), אי שוויון בחלוקת הכנסות.מאקרו: עיקרי החשבונאות הלאומית, קביעת התוצר הלאומי למשק, המודל הקניסאני ומדיניות כלכלית.

 

1031.4105.01 סטטיסטיקה למתקדמים

במסגרת הקורס יילמדו הנושאים הבאים:
1. סטטיסטיקה תיאורית - אוכלוסייה, סולמות מדידה, ערכים מרכזיים, מדדי פיזור, הצגות גרפיות.
2. התפלגויות - משפט הגבול המרכזי, ההתפלגות הנורמלית, ציוני תקן, שימוש בלוח ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית
לחישוב הסתברויות.
3. הסקה סטטיסטית - ניסוח השערות, בדיקת מובהקות (p value), טעויות I ו- II, אמידה נקודתית ורווחי סמך.
4. בדיקת השערות - לגבי ממוצע והפרש הממוצעים ע"י מדגם אחד, שני מדגמים בת"ל, או מדגמים מזווגים
(כנ"ל לגבי פרופורציות), במדגמים גדולים וקטנים וכאשר השונויות ידועות ואינן ידועות - מבחני Z, ו- t.
5. קשר בין משתנים - מתאם ורגרסיה לינארית פשוטה למשתנה מסביר יחיד.
6. ניתוח שונות - פרוק השונות למקורותיה השונים עפ"י מודל נתו"ש חד-כיווני פשוט והסקה סטטיסטית ע"י במבחן F.
7. מבחנים לא פרמטרים - בדיקת תלות בין משתנים נומינליים ע"י מבחן חי בריבוע ומבחנים אחרים.
8. SPSS for Windows - שימושים בסיסיים בתוכנה לצורך ביצוע העיבודים הסטטיסטיים שנלמדו, כולל מניפולציה
של הנתונים, הפקת תרשימים שונים וניתוח הפלטים.

 

 1051.4009.01 שוק העבודה

להורות ולפתח ידע והבנה של התהליכים הבסיסיים המתרחשים בשווקי העבודה של מדינות מפותחות. תהליכים אלו יוסברו באמצעות ניתוח מודלים כלכליים ניאו-קלאסיים ומודלים מוסדיים מתחום שוק העבודה. כמו כן, הקורס דן באספקטים תיאורטיים ואמפיריים וכן בשאלות של מדיניות, קיימת ורצויה כאחד. התהליכים העיקריים שיילמדו: מגמות בשיעורי השתתפות בכוח העבודה, אבטלה, היצע וביקוש לעבודה, הון אנושי והשכלה, קביעת שכר ואי שוויון בשכר, שווקי עבודה מפוצלים, איגודים מקצועיים, סגרגציה מקצועית, אפליה, ומהגרים בשוק העבודה.