סמינרים

 


1051.4464.01 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית
מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים היכרות מעמיקה עם המחקר האמפירי בתחום ההתנהגות הארגונית.
הסטודנטים יתבקשו לקרוא ולהציג מאמרים אמפיריים בנושאי הקורס, ולכתוב עבודות המציגות ומנתחות מאמרים אלו.
דרישת קדם: אישור מרצה להרשמה לקורס.


1051.4465.01 למידה ארגונית
סמינר זה מיועד לסטודנטים המעוניינים להבין לעומק מגוון נושאים בתחומי הלמידה הארגונית ושינוי ארגוני. התלמידים יתבקשו לקרוא ספרות תיאורטית ומחקרים אמפיריים בתחומים אלו, ויכתבו עבודת מחקר שתביא לידי ביטוי את התיאוריות והממצאים המצויים בספרות.

1051.4463.01 מדינה, הון ועבודה בתקופת המנדאט
מטרת הסמינר לדון בסוגיות ביחסים בין מדינה, מעסיקים ועובדים בחברה הארצישראלית, ובמחקר היסטורי של הסוגיות הללו. ייבחנו ההתפתחויות לאורך זמן של היחסים בין ממשלה בתקופת המנדט הבריטי, מעסיקים ועובדים, והשתקפויות של יחסים אלה בפוליטיקה ובמרחב העירוני המנדטורי. במחצית הראשונה של הסמינר ייבחנו מושגי היסוד, גישות המחקר וההתפתחויות ההיסטוריות. במחצית השנייה ינותחו מקורות ראשוניים ויידונו עבודות המחקר של התלמידים.