קורסי חובה

סמסטר א'

1051.4300.01 הדרכה במאגרי מידע בלימודי עבודה

כל התלמידים חייבים להשתתף בהדרכה חד פעמית בנושא שימוש במאגרי מידע בלימודי עבודה. ההדרכה כוללת: עקרונות בסיסיים באוריינות מידע, השלבים בתהליך איתור המידע, הכרת משאבי המידע השונים (מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים, אתר אינטרנט) בלימודי עבודה והערכתם.
על התלמיד להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג, בשיטת "המכרז" (Bidding). הרישום אינו מצריך הקצאת נקודות.

1051.4005.01 שיטות מחקר איכותניות

קורס זה הוא קורס מתודולוגי מתקדם המתמקד בשיטות איכותיות לחקר תופעות חברתיות הקשורות בארגונים ועבודה. לקורס שתי מטרות. האחת - העמקת הידע על אודות ההגיון המחקרי העומד ביסוד שיטות המחקר האיכותיות והמסגרת המושגית הקשורה בהן. השנייה - פיתוח מיומנויות בשלוש שיטות של איסוף נתונים וניתוחם: ראיון, תצפית-משתתפת וניתוח תוכן.


1051.4327.01 פרקטיקום - סדנה בניתוח ארגונים
בחלק הראשון של הסמינר ילמדו התלמידים להכיר, באופן מוחשי, את התופעה הארגונית, על ידי תרגול באסטרטגיות שונות לצפייה בארגונים וניתוחם. כמו כן ילמדו התלמידים מיומנויות של הצגה עצמית, כניסה לארגון ובניית חוזה ייעוצי. בחלק השני של הסמינר יבצעו התלמידים אבחון ארגוני, מתן משוב וכתיבת דו"ח משוב, זאת תוך הנחיה צמודה בשיעורים ובמפגשי הנחיה נוספים עם המרצה. העבודה האבחונית תתבצע בקבוצות קטנות. התלמידים יידרשו להשקיע בממוצע יום בשבוע בארגונים לשם ביצוע אבחון ארגוני.


סמסטר ב'

1051.4002.01 שיטות מחקר כמותיות

מטרת הקורס היא לספק לתלמיד כלים הנחוצים לשם הערכת מחקר הנעשה בידי אחרים. השיעור יפתח בחזרה על נושא הרגרסיה. לאחר מכן יידונו בהרחבה הנושאים הבאים: משתנים וסולמות מדידה, אוכלוסיות, מדגמים והסקת מסקנות בהתבסס על מדגמים; תקפות ומהימנות; מערכי מחקר; איסוף נתונים; ניתוח נתונים; הצגת נתונים.

1051.4074.01 קורס מחקר נושאי: הצלחתן של קבוצות שונות בשוק העבודה בישראל
הקורס יציג לתלמידים מחקרים אמפיריים העוסקים במאפיינים שנמצאו קשורים להצלחה (או אי הצלחה) של עובדים בישראל – מעבר למאפיינים שצפוי שישפיעו עליה (בעיקר הון אנושי). הקורס יתמקד בהשתייכות עובדים לקבוצות שונות בשוק העבודה בישראל – השתייכות שנמצאה קשורה להצלחה או אי הצלחה של חבריהן. הקבוצות שתילמדנה בנויות על מאפיינים דמוגרפים שונים, כגון: מגדר, לאום (ערבים ויהודים), אתניות (מזרחים ואשכנזים); על מאפיינים אישיים, כגון: גיל (מבוגרים וצעירים), הופעה חיצונית; ועל מאפיינים מרחביים, כגון: תושבי הפריפריה לעומת המרכז. בנוסף יוצגו בקורס מחקרים הדנים בדרכים לקידום השתלבותן של קבוצות אלו בשוק העבודה (כגון: חקיקת שוויון, הסכמים קיבוציים והכשרות מקצועיות).
התלמידים יידרשו לקרוא מחקרים לקראת כל שעור, להשתתף בדיונים אודותיהם במהלך השיעור, להציג רפרט במהלך הקורס ולהגיש עבודה מסכמת בסופו.

1051.4560.01 קורס מחקר נושאי: נושאים נבחרים בשוק העבודה הישראלי
הקורס בוחן את שוק העבודה הישראלי לאורך שנים. הקורס מתמקד בנושאים מרכזיים של שוק העבודה: מבנה שוק העבודה, אבטלה ותעסוקה, שכר המינימום, מס הכנסה שלילי, אפליה בשוק העבודה, עובדים זרים, תעסוקת עובדים ערבים, עובדים פלסטינים בשוק העבודה הישראלי, והשפעת הסכסוך הישראלי-פלסטיני על שוק העבודה. בקורס נבחן מחקרים כמותיים ואיכותניים בנושאים אלו.