קורסי בחירה

קורסי בחירה - שנה ג'

1051.3401.01 אפליה בשוק העבודה
הקורס יסקור תיאוריות ומחקרים בנושאים מרכזיים בתחום האפליה בשוק העבודה. בקורס נבחן שיטות כמותיות למדידת אפליה בשוק העבודה. המפגש עם הגישות השונות יאפשר לסטודנטים להתוודע לשאלות אמפיריות כמותיות מעולם המעשה.


1051.4538.01 עבודה ועובדים בראי הקולנוע
מטרת הקורס לבחון את האופן בו המבע הקולנועי מתעד ומבקר תמורות בשוק העבודה, ביחסי עבודה וביחס למושג העבודה. בחירת הסרטים והדיון יתמקדו בייצוג הקולנועי של תמורות שמקורן בכוחם של מוסדות חברתיים ותרבותיים כגון: ארגוני עובדים, ממסדים משפטיים, מוסדות קהילתיים ושל מבע אומנותי. ההנחה בבסיס החיבור בין לימודי עבודה וקולנוע הינה שלמדיום הקולנועי יכולת להציג תופעה או אירוע באופן המאיר היבטים שהטקסט האקדמי מתקשה להעביר, ושלמדיום הקולנועי על אפיוניו הייחודיים, לרבות נגישות לקהל רחב ומגוון מבחינה חברתית, יש כוח להשפיע ולעצב תהליכים בשוק העבודה ולא רק לתעד או לבקר אותם. בהתאם לכך הסרט יהיה גם אמצעי לימוד אודות השינויים בשוק העבודה וגם מושא ללימוד ולחקירה בפני עצמו.

1051.4545.01 פנסיה ופרישה
מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים נקודת מבט רחבה על הסדרי הפנסיה והפרישה בישראל. בשיעורים הראשונים יוצגו שאלות תיאורטיות אשר ילוו את הדיון לאורך הקורס כולו, כגון: האם וכיצד על המדינה להתערב בשוק הפנסיה? מה ההבדל בין ניהול פרטי לניהול ציבורי? כיצד ראוי לחלק את העלויות והסיכונים בין העובד למעביד למדינה? לאורן של שאלות אלו ינותחו בהמשך הקורס סוגיות שונות הנוגעות להסדרי הפנסיה והפרישה בישראל לרבות הנהגת פנסיית חובה, רציפות זכויות פנסיוניות, גיל הפרישה, אפליה מחמת גיל, עבודה מותאמת לעובדים מבוגרים וקצבאות הזקנה.

1051.3402.01 שוויון והכלה בשוק העבודה
הקורס יתמקד בהיבטים השונים של עקרון השוויון התעסוקתי: התפתחותו, מהותו, הגדרתו תחולתו ובפרשנותו של עיקרון השוויון התעסוקתי במישור הבין-לאומי, המישור ההשוואתי ובמשפט העבודה הישראלי.
במסגרת הקורס נבחן את סוגיית ההכלה של אוכלוסיות שונות בשוק העבודה הן מההיבט המשפטי והן מההיבט הציבורי-חברתי (בין האוכלוסיות שנדון בהן: אתיופים, ערבים, מזרחים, נשים, עובדים מבוגרים, להט"ב ועוד).

1051.3400.01 תהליך השינוי הארגוני
המציאות הדינאמית בה אנו חיים והסביבה הארגונית המזמנת שינויים תכופים מצריכים הבנה ופיתוח יכולות וכשורים אשר יסייעו להתמודד באופן אפקטיבי עם תהליכי שינוי. התמודדות יעילה עם שינוי תלויה במוכנות הן של הפרט והן של ארגון.
קורס זה מפגיש את הסטודנטים עם עולם השינוי הארגוני דרך הבנת המהות של תהליכי שינוי באשר הם. בתהליך הלמידה נשלב שתי פרספקטיבות- הפרטנית והארגונית. לאחר חקר הרמה הפרטנית של התמודדות עם תהליכי שינוי נבחן את הרמה הארגונית בהתמודדות עם שינויים או בתכנונם.
כדי להתחקות אחר התהליך אותו עובר הפרט בארגון, יחקרו הסטודנטים התנסויות אישיות שלהם בתהליכי שינוי ויפיקו תובנות, כל זאת תוך קישור לתאוריות פסיכולוגיות וסוציולוגיות בהתמודדות עם שינויים.
ברמת הארגון נחשף לתאוריות בתחום השינוי הארגוני וכן נכיר מספר מודלים בניהול השינוי.
הבנת תהליך השינוי ברמת הפרט, כמו גם ברמת הארגון, תספק לסטודנטים תמונה הוליסטית על שינויים בעולם הארגוני של ימינו ועל מתודולוגיות להעלאת האפקטיביות של הצלחת שינויים ארגוניים.
הקורס ישלב למידה תיאורתית בצד חקר מקרים.