סמינרים1051.3501.01 זרים בשוק העבודה
הסמינר יבחן את מקומם וחוויותיהם של זרים בשוק העבודה בישראל. בסמינר נתמקד בזרים (מהגרי עבודה חוקיים ולא חוקיים, מבקשי מקלט ופיליטים) החיים בתל-אביב. במסגרת הסמינר ייבחנו תחילה סוגיות שונות הקשורות במעמד הזרים בישראל והשפעתם על החברה הישראלית, החקיקה והמדיניות הממשלתית והעירונית בעניינם, ובהמשך התלמידים יגדירו פרויקט מחקרי במסגרתו יאספו נתונים באמצעות שיטות מחקר איכותיות על היבטים שונים של התופעה.
דרישות קדם: שוק העבודה, שיטות מחקר איכותיות.

1051.4072.01 עבודה משפחה ומגדר
דרישת קדם – שיטות מחקר כמותיות
סמינר מחקר העוסק ביחסים שבין משפחה ועבודה בעולם המערבי. במסגרת הסמינר נדון בהיבטים שונים הקשורים בשני מוסדות חברתיים אלו, השינויים השתרחשו בהם לאורך זמן, השלכותיהם לנושאים של דפוסי עבודה של נשים וגברים ואי שוויון מגדרי. כמו כן נדון בהשפעת המדיניות החברתית על אופן העבודה של נשים וגברים הסמינר מבוסס על עבודת מחקר עצמאית של התלמידים שתידון במפגשים השונים ותוצג בחלקו השני של הסמינר.

1051.3500.01 שינוי ארגוני
סמינר זה מיועד לסטודנטים המעוניינים להבין לעומק מגוון נושאים בתחום של שינוי ארגוני. התלמידים יתבקשו לקרוא ספרות תיאורטית ומחקרים אמפיריים בתחום, ויכתבו עבודת מחקר שתביא לידי ביטוי את התיאוריות והממצאים המצויים בספרות.

1051.4431.01 שביתות בהיסטוריה
מטרת הסמינר לנתח את תופעת השביתה בהיסטוריה המודרנית, גורמיה, מהלכיה ותוצאותיה. הסמינר יכלול ניתוח של ההיסטוריוגרפיה של שביתות, בחינה של שביתות בהיסטוריה של ארצות שונות, ניתוח של תרבויות-שביתה, ומבט-עומק על שביתות בהיסטוריה של החברה הישראלית. יושם דגש על שיטות החקירה ההיסטוריות של שביתות, על ניתוח מקורות ראשוניים, ועל סגנונות כתיבה אודות שביתות. במחצית הראשונה של הסמינר ייבחנו ההיסטוריוגרפיה והמקרים ההיסטוריים; במחצית השנייה ינותחו מקורות היסטוריים ויידונו עבודות המחקר של התלמידים.

1051.4462.01 שוק עבודה ורווחה בישראל
סמינר זה ידריך את הסטודנטים בניתוח ועריכת מחקרים בנושאים נבחרים בשוק העבודה ומדיניותו. הסמינר יספק סקירה של הנושאים המרכזיים של כלכלת עבודה תוך התייחסות למגוון נושאים מתחום שוק העבודה ויישומם בתחומים שונים בכלכלת עבודה דוגמת: חינוך, פוליטיקה, הגירה, ועוד. לשם כך, הסטודנטים יכירו במהלך הסמינר דוגמאות שונות של מחקרים בתחום