שנה ג'

 

תנאי מעבר לשנה ג'

עמידה בהצלחה (ציון 60 לפחות) בכל קורסי החובה של שנה ב'.

הרישום לקורסים הינו שנתי, יש להירשם לכל הקורסים ברישום המתקיים לקראת סמסטר א'.

 

קורס חובה

  אופן הוראה מס' ש"ס סמסטר
היסטוריה של עובדים ש' 3 א'

 

קורסי בחירה

 

  אופן הוראה ש"ס סמסטר דרישות מוקדמות
אפליה בשוק העבודה ש' 3 א'  
פנסיה ופרישה ש' 3 א'  
תהליך השינוי הארגוני ש' 3 ב'  
עבודה ועובדים בראי הקולנוע ש' 4 א'  
שוויון והכלה בשוק העבודה ש' 3 ב'  סמינרים
- יש ללמוד סמינר אחד

 
  אופן הוראה מס' ש"ס סמסטר דרישות מוקדמות
זרים בשוק העבודה ס' 4 א' שיטות מחקר איכותניות
שוק עבודה ורווחה בישראל ס' 4 א' שוק העבודה, שיטות מחקר איכותניות
שינוי ארגוני ס' 4 א' שיטות מחקר איכותניות
עבודה משפחה ומגדר ס' 4 ב' שיטות מחקר כמותיות
שביתות בהיסטוריה ס' 3 ב'  

 

 

הערות לתכנית הלימודים

חוג לימודים נוסף

שנה

פטורים מקורסים בחוג ללימודי עבודה

היקף בש"ס

 

חייבים בהשלמת קורס/ים נוספים במסגרת החוג ללימודי עבודה

כלכלה

א'

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים

4

הפטור ניתן ע"ס הקורס יסודות הכלכלה

השלמת 9 ש"ס  בקורסי בחירה[1]

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס הקורסים סטטיסטיקה א' וב' בכלכלה

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

הפטור ניתן ע"ס הקורס: מבוא לאקונומטריקה

פסיכולוגיה

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס סטטיסטיקה א' לפסיכולוגים

השלמת 5 ש"ס בקורסי בחירה[1]

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

הפטור ניתן ע"ס סטטיסטיקה ב' לפסיכולוגים

מדע המדינה

א'

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'+ב'

4

הקורס יילמד במסגרת החוג למדע המדינה

השלמת 5 ש"ס בקורסי בחירה[1]

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הקורס יילמד במסגרת החוג למדע המדינה

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

א'

שיטות מחקר איכותיות

4

הקורס יילמד במסגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

השלמת 4 ש"ס בקורסי בחירה[1]

א'

שיטות מחקר כמותיות

4

הקורס יילמד במסגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תקשורת

א'

סטטיסטיקה

4

הקורס יילמד במסגרת החוג לתקשורת

 

תקשורת בהדגש "חברת הרשת"

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

הקורסים יילמדו במסגרת החוג לתקשורת

השלמת 4 ש"ס בקורסי בחירה[1]

ב'

שיטות מחקר איכותניות

4

חינוך

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס הקורסים מתודולוגיה מחקרית א'

ו – ב'

השלמת 5 ש"ס בקורסי בחירה[1]

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

הפטור ניתן ע"ס הקורס : ניתוח נתונים כמותיים במחקר החינוכי

מדעים מדויקים

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס הקורסים: מבוא לסטטיסטיקה ומבוא להסתברות

 

גיאוגרפיה

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן ע"ס מבוא לסטטיסטיקה א' ומבוא לסטטיסטיקה ב' לגיאוגרפים.

 

ב'

שיטות מחקר איכותיות

3

הפטור ניתן ע"ס שיטות מחקר איכותניות לגאוגרפים

השלמת 4 ש"ס בקורסי בחירה[1]

תלמידים שילמדו סטטיסטיקה בחוגי לימוד אחרים, מתבקשים לפנות למזכירות הפקולטה (חדר 311 בניין נפתלי) לבירור קבלת פטור מהקורס.


_________________________
[1] השלמת שעות בקורסי בחירה –  באישור יועץ החוג ניתן לבחור גם בקורסים מחוץ לחוג:
     - קורסים המקנים היכרות בסיסית עם אחד התחומים במדעי החברה או הרוח.
     - קורסים שיש להם זיקה ישירה או ברורה לתכנים הנלמדים בחוג.
     - קורס אחד מתוך רשימת הקורסים המקוונים שהחוג יציג לרישום מראש.