תקנות החוג

1. משך הלימודים – הלימודים לקראת התואר הראשון נמשכים שלוש שנים (6 סמסטרים). תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת הוראה. במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל לכל היותר, אורכה לשנה נוספת.

2. תלמידים רשאים לערער על ציון תוך 7 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה. לפני הגשת ערעור על ציון בחינה, מומלץ לעיין בסריקה של מחברת הבחינה באמצעות שירותי מידע לתלמיד באינטרנט.
3. מועד הגשת עבודה סמינריונית נקבע ע"י מרצה הסמינר. בכל מקרה, המועד המאוחר ביותר להגשת העבודה יהיה בשנה"ל תשע"ו:

  • סמסטר א': יום א' 15.5.16, ז' באייר תשע"ו
  • סמסטר ב': יום א' 18.9.16, ט"ו באלול תשע"ו

    על כל תלמיד להגיש עבודת סמינריונית עצמאית. לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמידים נוספים.

התלמידים ימסרו את העבודות הסמינריוניות במזכירות החוג. אין להגיש את העבודות ישירות למרצה.

4. סך השעות לתואר 60-62 ש"ס 
    תלמידים אשר קיבלו פטור מקורסי חובה על סמך קורסים חופפים בהיקף של 4 ש"ס, אינם חייבים
     בהשלמת שעות בחוג ללימודי עבודה.
    תלמידים אשר קיבלו פטור בהיקף העולה על 4 ש"ס חייבים בהשלמת שעות בקורסי הבחירה בחוג.
    חובה להשלים במסגרת החוג מכסה של 56 ש"ס לפחות, בהתאם להערות לתכנית הלימודים בחוג.

5. תלמידים שנכשלו בקורס חובה חייבים לחזור על הקורס בשנה העוקבת.
    על התלמידים להירשם בשנית לקורס ולעמוד בכל המטלות והדרישות כפי שיהיו בעת הלימוד החוזר. הציון
    האחרון הוא הציון הסופי בקורס.
    תלמידים שלומדים בשנית קורס חובה המהווה דרישת קדם לקורסים מתקדמים לא יוכלו ללמוד באותו
    סמסטר את הקורס המתקדם.
    תלמידים אינם יכולים לשפר ציון בקורסי חובה לאחר שלמדו קורסים מתקדמים באותו תחום, כלומר: אם
    כבר למדו קורס מתקדם שדרישת הקדם שלו היתה הקורס בו הם רוצים לתקן ציון.