מטרת הלימודים

 

החוג ללימודי עבודה

לאתר החוג

תואר שלישי

ראש החוג: פרופ' יצחק הברפלד

 

מטרת הלימודים 
להכשיר חוקרים עצמאיים, שיוכלו להשתלב במסגרות אקדמיות ולא אקדמיות בתחומי מחקר, הוראה וביצוע של נושאים הקשורים בעולם העבודה.

תנאי קבלה

1. רשאים להגיש מועמדות מי שהשלימו עבודת גמר (תזה) במסגרת לימודי תואר שני (באוניברסיטה מוכרת) וסיימו אותה בציון  85 לפחות, וציונם הכולל לתואר הוא לפחות 85.2. מועמדים יגישו לוועדת הדוקטורנטים של החוג, באמצעות מזכירות החוג, את המסמכים הבאים:

  •    גיליון ציוני ב.א ו-מ.א.
  •    עותק של עבודת הגמר ל-מ.א.
  •    2 מכתבי המלצה
  •    קורות חיים
  •    הצהרת כוונות (בהיקף של כ-3 עמודים) שתפרט ביוגרפיה אינטלקטואלית ותחומי מחקר מועדפים.

2. ועדת הדוקטורנטים דנה בבקשות פעם בשנה. המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים הנדרשים עד אמצע חודש מאי.

3. תלמידים אשר לא סיימו לימודי מ.א. בלימודי עבודה יוכלו להתקבל ב"מעמד מיוחד" ויחויבו בקורסי השלמה. הרכב הקורסים נקבע על ידי הוועדה החוגית לתלמידי מחקר ומובא לידיעת התלמידים עם הקבלה לחוג.

חובות הלימודים

1. קורסים בהיקף של 8-9 ש"ס שיש להם זיקה לתחום מחקרו של התלמיד. הקורסים יהיו מתוך תכנית ה-מ.א. של החוג ו/ או חוגים אחרים, באישור המנחה או היועץ. יש לסיים כל קורס בציון 85 לפחות ולהשלימם תוך שנה ממועד הקבלה כתלמיד מחקר שלב א'.
2. בחינת דוקטורנטים-שלב א': כתנאי להגשת הצעת המחקר יכתבו תלמידי המחקר בחינה. הבחינה תוגש למנחים עד תום הסמסטר השני של השנה הראשונה.  מטרתה של הבחינה היא להראות שליטה בספרות, הבנה מעמיקה של התחום המחקרי הנבחר ושל נושאים קרובים אליו, ויכולת אינטגרציה וביקורת. הבחינה תתבסס על רשימות קריאה משני תחומי מחקר (עיקרי ומשני), ו 4-3 שאלות שיורכבו על ידי התלמידים ומנחיהם.
3. סדנת דוקטורנטים. הסדנה נפגשת אחת לשבועיים ואינה כלולה במניין השעות לתואר שלישי. יש להשתתף בסדנה עם מועד הקבלה כתלמיד מחקר שלב א' ועד למועד הגשת עבודת הדוקטורט לרשויות האוניברסיטה.
4. החוג מצפה מתלמידי הדוקטורט להקדיש את כל זמנם לעבודת המחקר, ולהשתתף בפעילות האקדמית השוטפת בחוג.
5. התלמידים יגישו למזכירות החוג, אחת לשנה, דו"ח התקדמות חתום שיאושר ע"י המנחה. הדו"חות יועברו לוועדה הפקולטטית.

הנחיה ושיפוט

יש לעיין ב:

תקנון תלמידי מחקר, הפקולטה למדעי החברה

תקנון תלמידי מחקר, אוניברסיטת תל אביב