תקנון תלמידי מחקר פקולטטי

המסלול הרגיל

הפקולטה למדעי החברה מקיימת תכנית מחקר לדוקטורט. הכתובת להרשמה ולטיפול בקבלה היא בחוגים השונים.

מסלול לימודי התואר השלישי נחלק לשני שלבים:
תלמיד מחקר שלב א' - השלמות לימודים, בחינת כשירות (אם קיימת בחוג הלימודים) , מינוי מנחה, אישור תכנית לימודים, אישור הרכב ועדה מלווה (אם הנוהל קיים בחוג הלימודים)  והכנת הצעת המחקר לעבודת הדוקטור.
תלמיד מחקר שלב ב' – מחקר וכתיבת עבודת הדוקטור (דיסרטציה).

תלמיד המבקש להתקבל ללימודי תואר שלישי יפנה אל הוועדה לתלמידי מחקר בחוגו. ועדה זו ממליצה על אישור קבלת תלמידי מחקר, הרכב תכנית לימודיהם, מינוי המנחה/ים, והרכב הוועדה המלווה. כמו כן, ממליצה ועדה זו על אישור הצעת המחקר עם תום שלב א'.
הוועדה החוגית ממליצה על קבלה לשלב א' ו-ב'. המלצות הוועדה החוגית עוברות לאישור הוועדה היחידתית ואם אין ערעור עליהן – היא ממליצה על אישור בפני הוועדה האוניברסיטאית. הוועדה האוניברסיטאית מאשרת את הקבלה לשלב א' ו-ב'.  

הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר, שולחת לתלמידים אישורי קבלה וסיום רשמיים בשלבים השונים ללימודי התואר.

קיימים שני מסלולי לימוד לתואר השלישי: המסלול הרגיל והמסלול הישיר. נוהל ועדה מלווה חל בשני המסלולים.

מסלול הרגיל

1. תנאי קבלת התלמיד לשלב א'
רשאי להגיש מועמדות:
  1.1 מי שקיבל את התואר "מוסמך אוניברסיטה" בציון משוקלל של "טוב מאד" (85) לפחות, והכין עבודת גמר שציונה הוא 85 לפחות. בחלק מן החוגים תנאי הקבלה הם מחמירים יותר.
  1.2 בעל תואר מוסמך באוניברסיטה, או באוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ או בחו"ל, שקיבל את התואר בציון משוקלל של "טוב מאד" (85) לפחות, אך ללא עבודת גמר, יוכל להיות תלמיד רק לאחר שימלא את המטלות שיוטלו עליו על-ידי הוועדה החוגית. מטלות אלו יכללו, בכל מקרה, עבודת מחקר השקולה ברמתה לעבודת גמר.
  1.3 תלמיד העומד בתנאי הקבלה לדוקטורט, אך סיים לימודי תואר שני בתחום דסציפלינרי אחר, ימלא תכנית השלמה על פי הנחיות הוועדה החוגית.
2. חובות תלמיד שלב א'
התלמיד יהיה חייב לעמוד בשנה הראשונה בהתחייבויות הבאות: לעמוד בלימודי חובה, שהם 9-8 ש"ס, וכן השלמות דיסציפלינריות, במקרים הנדרשים, כפי שיוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית. בחוגים מסוימים על התלמיד גם לעבור בחינת כשירות. על התלמיד להשיג ממוצע ציונים של 85 לפחות, וכן להגיש תכנית מחקר בחתימת המנחה המיועד.
במקרים מיוחדים תאושר ארכה של עד שנה נוספת ע"י הוועדה היחידתית ובהמלצת הוועדה החוגית..