ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

סמינרים

 

מטרת העבודה הסמינריונית, לאפשר לתלמיד להביא לידי ביטוי את הידע שצבר במהלך לימודיו בבית הספר  לכלכלה. המנחה ילווה את כתיבת העבודה בייעוץ ובהדרכה בכל שלביה.

מתכונת הסמינר: הסמינר יתקיים במתכונת של פגישה ראשונה. יתר המפגשים יתקיימו בתאום עם המרצה.

דרישות מוקדמות:  ציון עובר בכל קורסי החובהציוני מועד א'  בלבד יחשבו לצורך העמידה בדרישה. חובה לעמוד בדרישת הקדם (ציון עובר, טרם ההרשמה לסמינר גם אם לתלמיד מועד ב').

קיימות שתי מסגרות לכתיבת עבודת סמינר :סמינר רגיל וסמינר מורחב.

משקל הסמינר :

סמינר מורחב - 4 ש"ס - רמת העבודה והיקפה יהיו מעל הנדרש בסמינר רגיל .בסמינר מורחב העבודה תוגש בזוגות. פרק הסיכום ייכתב ע"י כל תלמיד בנפרד. הציון לכל תלמיד ייקבע ע"י המרצה, בהתאם להצגת העבודה, איכות העבודה ופרק הסיכום. סמינר מורחב מקנה פטור של 2 ש"ס מקורס בחירה מקב' א'.

סמינר רגיל - 2 ש"ס - העבודה אישית בלבד.

אישור נושא העבודה יעשה לא יאוחר מחודש מתחילת הסמסטר. הנחיית העבודה תעשה במהלך הסמסטר בלבד.

מועד הגשת העבודה  נקבע ע"י בית הספר לכלכלה. המועד האחרון להגשה בשנת תשע"ו:

סמסטר א':  31.3.16
סמסטר ב':  18.8.16

הנחיות להגשת העבודה:

 • את העבודה יש להגיש למרצה באתר הסמינר או במייל ולמסור עותק מודפס למזכירות במועד ההגשה.
 • ציון 320 יוזן לרשימת הציונים של התלמיד שהגיש את הסמינר למזכירות ויהווה אישור על הגשת העבודה.
 • תלמיד שלא יגיש עבודה סמינריונית במועד ידווח לו ציון  "לא מילא חובות הקורס".
 • לא ניתן לערער על ציון סופי בעבודה סמינריונית.
 • על התלמיד להשאיר בידיו עותק של העבודה שהגיש עד לפרסום הציון.
 • ארכה להגשת העבודה, תאושר רק ע"י  ראש תכנית תואר ראשון . יש להגיש בקשה במזכירות.
  ארכה להגשת עבודה בגין שרות מילואים תופנה למזכירות ותינתן לפרק זמן השירות, בכפוף להצגת אישור מילואים.
 • תלמידים המעוניינים לקבל את עבודתם יפנו למנחה בתום הבדיקה ולאחר קבלת הציון.

  לא יהא באישור דחיית מועד ההגשה כדי לשמש עילה לסטייה מהוראת שכ"ל.
 סמינרים