ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

קורסי בחירה

כלכלה מוניטרית בישראל
המרצה: פרופ' ל. ליידרמן
דרישות מוקדמות: ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב', מיקרו כלכלה א'+ב' ומבוא לאקונומטריקה 
מספר הקורס: 1011.3303
הקורס יתמקד בנושאים המוניטרים הבינלאומיים שיש להם תפקיד מרכזי בכלכלת ישראל, כגון: קביעת שער החליפין של השקל, תנועות הון בינלאומיות, פערי הריבית מול חו"ל, קביעת שער החליפין הריאלי, וכדומה. כמו כן, נדון בניהול המדיניות המוניטרית של בנק ישראל תחת משטרי שער חליפין שונים: שער חליפין קבוע, רצועת ניוד, ושער חליפין נייד, תשומת לב מיוחדת תינתן למשטר הנוכחי של יעד אינפלציה ולהתערבות של בנק ישראל בשוק מט"ח. הניתוח יתבסס על מודלים אנליטים שיוצגו בקורס וכן על עדויות אמפיריות מהארץ ומהעולם. התלמידים יידרשו לקרוא רשימה בביליוגרפית אשר חלקה בעברית והחלק הנותר באנגלית.

מבוא לתורת המשחקים
המרצה: פרופ' ר. שפיגלר
דרישות מוקדמות: ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' וזכאות במיקרו כלכלה ג'
מספר הקורס: 1011.3132
בקורס זה נדון בהתנהגות אסטרטגית של אנשים רציונליים במצבי קונפליקט. קבלת החלטות היא אסטרטגית אם היא מנסה לקחת בחשבון את מה שהמשתתפים האחרים בסיטואציה רוצים, יודעים ועושים. התנהגות אסטרטגית מהווה רכיב מרכזי באינטראקציות כגון תחרות בין פירמות על שווקים, מיקוח, מכרזים, הצבעה בבחירות, מסירת אינפורמציה, וכו'. תורת המשחקים היא שם שניתן לאוסף של כלים אשר הפך למקובל מאוד בקרב כלכלנים לניתוח אינטראקציות אסטרטגיות. בקורס זה נציג אחדים מכלים אלה: (1) משחקים עם מהלכים סימולטניים, (2) משחקים דינמיים, (3) משחקים בהם לשחקנים אינפורמציה חלקית, (4) מושגי פתרון במשחקים: שיווי-משקל נאש, שיווי -משקל פרפקטי, שיווי-משקל בייסיאני, שיווי-משקל סדרתי. במהלך הקורס נדגים את כלי הניתוח הללו במגוון הקשרים כלכליים.

מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים
המרצה: פרופ' א. בן-פורת
דרישות מוקדמת: ציון עובר בקורסי החובה של שנה א'
מס' הקורס: 1011.3214
הקורס דן במושגים והמשפטים הבסיסיים של חשבון דיפרנציאלי ואנליזה ממשית וכן בשימושים של המשפטים הללו לפתרון בעיות בתאוריה כלכלית.

המטרה העיקרית של הקורס היא להציג בפני סטודנטים לכלכלה ניתוח מתמטי פורמלי ובפרט הוכחות מלאות ומדויקות. המושגים והנושאים המרכזיים שבהם נדון הם: קבוצות פתוחות, סגורות, קמורות, וקומפקטיות. התכנסות של סדרות והקשר של מושג ההתכנסות לקבוצות פתוחות וסגורות. גבול, רציפות, ודיפרנציאביליות של פונקציות. אופטימיזציה ללא מגבלות: תנאי סדר ראשון ושני. אופטימיזציה עם מגבלות: משפט קון-טאקר. משפט הפונקציות הסתומות ומשפט המעטפת. משפטי הפרדה של קבוצות קמורות ושימושיהם.
מומלץ לתלמידים, המעוניינים להמשיך לתואר שני בכלכלה, ללמוד את הקורס. הוא מהווה הכנה טובה מאד לקורסי החובה של התואר השני. ציון 80 לפחות, יפטור מקורס שיטות מתמטיות בכלכלה.
תידרש השלמה, של החומר באלגברה לינארית, הנלמד בקורס שיטות מתמטיות בכלכלה, לרבות בחינה רק על החומר של אלגברה לינארית והשגת ציון 80 לפחות.


אופציות ושווקים פיננסיים
המרצה: מר ש. בן יהודה
דרישות מוקדמות: זכאות במיקרו כלכלה ב'
מספר הקורס: 1011.3509
שימוש בנכסים נגזרים נעשה עוד בימי קדם, לצורך גידור סיכונים. עם התפתחות שווקי ההון בעולם בכלל ובישראל בפרט, מסחר רב מתבצע בנכסים נגזרים (כגון אופציות וחוזים עתידיים). השימוש בנגזרים זכה לתמיכה מחד (הגדלת נזילות ומסחר,יעילות שווקים) ולהתנגדות עזה מאידך, בשל המינוף הגבוה הטמון בהם (טענות למניפולציות על מחירי נכסים סחורות ומזון, העצמת המשבר הפיננסי ב 2008).
קורס זה יתאר את המאפיינים הייחודיים של האופציות, ויסקור מודלים מרכזיים להערכת שווי אופציות, תוך הדגשת השימושים המעשיים באופציות בעולם ובישראל לרבות גידור סיכונים, ובזיקה לנכסי השקעה נוספים הקיימים בשווקים הפיננסיים.
בחלק הראשון נבין את המאפיינים הבסיסיים של האופציות. בחלק השני נראה באמצעות מודל בינומי מה מניע את מחירי האופציות. בחלק השלישי נעסוק במודל המרכזי שנמצא בשימוש לתמחור אופציות אשר זיכה את מפתחיו לפרס נובל, מודל בלאק ושולס, תוך כדי יישום בשוק ההון הישראלי. בחלק הרביעי נסקור נכסים פיננסיים נוספים ומאפייני הסיכון בהם.


אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007
המרצה: פרופ' ע. ישיב
דרישות מוקדמות: ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב'
מספר הקורס: 1011.3161
הקורס יציג נושאים בחזית הידע בכלכלה מוניטארית בינלאומית. הנושאים שיוצגו יתייחסו לקשרים בין מדינות, בכלל זה גלובליזציה ואינטגרציה, תוך התמקדות במשברים מהתקופה האחרונה.
הדיון יכלול היבטים תיאורטיים, אמפיריים והשלכות למדיניות. בין היתר יידונו הנושאים הבאים:
המשבר הגדול: משבר 2007-9
תהליכי האיחוד הכלכלי באירופה
איזור מטבע אופטימלי
האיחוד המוניטרי האירופי והאירו
המשבר בגוש האירו החל ב-2009
הניסיון הישראלי


ארגון תעשייתי, פיקוח והגבלים עסקיים
המרצה: פרופ' נ. גנדל
דרישות מוקדמות: ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' וזכאות במיקרו כלכלה ג'
מספר הקורס: 1011.3221
הקורס הוא בעיקרו שילוב של תיאוריית ארגון תעשייתי ותצפיות על מבנה הפירמה, שווקים, והתנהגות פירמות שאינן מתחרות. המודלים הבסיסיים כוללים תחרות כמויות, תחרות מחירים ומודלים של מניעת כניסה. הקורס יספק מבוא לפיקוח והגבלים ויכסה מחקרים ממוקדים בשטחים אלה.


בנקאות בישראל: תיאוריה ויישום
המרצה: ד"ר י. בנימיני
דרישות מוקדמות: זכאות במיקרו כלכלה ב', זכאות במאקרו כלכלה א'
מספר הקורס: 1011.3321
הקורס יעסוק בנושאים נבחרים בבנקאות כמו מבנה מערכת הבנקאות בישראל. ניהול סיכונים בנקאיים ויישומם במערכת בארץ, מדדי הלימות הון, ומגמות בבנקאות בארץ ובחו"ל.

 

כלכלה וחברה במחשבת הכלכלנים הקלאסיים
המרצה: ד"ר נ. וולוך
דרישות מוקדמות: ציון עובר במאקרו כלכלה א' ובמיקרו כלכלה ב'
מספר הקורס: 1011.3249
המשבר הכלכלי העולמי הנוכחי הדגיש את הצורך בשילוב שיקולים חברתיים כחלק אינטגרלי של ניהול מדיניות כלכלית. מהם השורשים ההיסטוריים של המחשבה הכלכלית המודרנית, וכיצד הכרה שלהם יכולה לעזור בהבנת המחלוקות בדיונים כלכליים של ימינו? בקורס זה נלמד על המחשבה הכלכלית של סוף המאה השמונה-עשרה ותחילת המאה התשע-עשרה, המכונה הכלכלה המדינית הקלאסית, בה הונחו היסודות למדע הכלכלה המודרני. נראה כיצד לצד עיצוב כלים קונספטואליים המלווים את החשיבה הכלכלית עד ימינו, עמדו שיקולים פוליטיים, חברתיים ומוסריים במרכז המחשבה הכלכלית. נתמקד במיוחד בחשיבה של אדם סמית, אבי מדע הכלכלה המודרני, דייויד ריקרדו, תומאס מלתוס, וג'ון סטיוארט מיל, ובמידת האפשר גם במרקס, ובכלכלנים מודרניים כמו קיינס ומילטון פרידמן.


כלכלה התנהגותית לניהול*
מרצה: ד"ר א. ארד
דרישות מוקדמות: ציון עובר במיקרו כלכלה א', ב' ו-ג'
מספר הקורס: 1221.4325
כלכלה התנהגותית עוסקת  בהחלטות שסוטות באופן שיטתי מהמודל הכלכלי הקלאסי של האדם הרציונלי. בקורס זה נדון בעדויות אמפיריות על השפעת גורמים פסיכולוגיים על התנהגות כלכלית וננתח מודלים פורמליים שמביאים בחשבון התנהגות שאינה רציונלית. להלן מספר דוגמאות לנושאים שנסקור: חשבונאות מנטלית, קבלת החלטות בתנאי אי ודאות, העדפות חברתיות, השפעת תמריצים כספיים, רציונליות מוגבלת בחשיבה אסטרטגית והשפעת הטיות צרכנים על תחרות בין פירמות. בכל נושא, נציג את המודל ה"התנהגותי" מול המודל הרציונלי ונבחן כיצד הטיות התנהגותיות שונות משפיעות על שווקים כלכליים, ניהול ומדיניות ציבורית.
*הקורס ניתן במסגרת החוג לניהול.

מדיניות כלכלית בישראל
מרצה: פרופ' ד. בן דוד
דרישות מוקדמות: ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב' ובמבוא לאקונומטריקה
מספר הקורס: 1011.3220
הקורס עוסק בהשלכות של מדיניות כלכלית, עם דגש מיוחד על סוגיות שהינן בין החשובות ביותר שאיתן מתמודדות מדינת ישראל. נושאי הקורס יכללו, בין השאר: צמיחה כלכלית, אי-שוויון בהכנסות, תעסוקה, גלובליזציה של המשק, אינפלציה, וחינוך. מודלים מאקרו-כלכליים, כולל מודלים של צמיחה, יתנו את המסגרת התאורטית לבחינת כלי המדיניות. כמו כן, תינתן תמונת מצב אמפירית של המציאות הישראלית מהיבטים ארוכי טווח וכן השוואות עם מדינות אחרות.

 

מדיניות כלכלית וחברתית בישראל
המרצה: ד"ר י. שיינין
דרישות מוקדמות: ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' ובמאקרו כלכלה א'+ב'
מספר הקורס: 1011.3461
מטרת הקורס לנתח את המגמות העיקריות בתחומי היצור, היצוא, התעסוקה, האבטלה, והרווחיות שהתפתחו במשק הישראלי בשנים האחרונות בענפי המשק (התעשייה, הבינוי, תשתיות, מסחר ושירותים, חקלאות, ביטחון והמגזר הציבורי).
תיבחן מידת התאמתה של המדיניות המוניטרית ומדיניות שער החליפין למגמות במשק וכן מידת השפעת מדיניות זו על המגמות במשק. ינותחו המגמות וההשפעות של שילובה של כלכלת ישראל במשק העולמי באמצעות ליברליזציה בשוק ההון וחשיפת המשק ליבוא מתחרה.

ייבחן תהליך ההפרטה המתבצע כיום במשק באמצעות שוק ההון בישראל ושוקי ההון בחו"ל תוך התייחסות לשווי החברות המיועדות להפרטה ומהירות יציאת הממשלה מהחברות הממשלתיות.


מימון ציבורי
המרצה: פרופ' ת. בלומקין
דרישות מוקדמות: ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' וזכאות במיקרו כלכלה ג'
מספר הקורס: 1011.3301
הקורס בוחן את מערכת המס מנקודת המבט של התיאוריה הכלכלית. מערכת המס תיבחן הן מהיבט השפעתה על יעילות חלוקת המשאבים והן מהיבט חלוקת ההכנסות במשק. הנושאים שבהם נדון יכללו: נטל המס, מיסוי אופטימלי על הכנסה ומוצרים בסביבה תחרותית ואוליגופוליסטית, מיסוי וסיכון, השתמטות ממס ועוד.

 

רגולציה מיקרו כלכלית
המרצה: ד"ר ר. שלם
דרישות מוקדמות: ציון עובר במיקרו כלכלה א' ו-ב', זכאות במיקרו כלכלה ג'
מספר הקורס: 1011.3474
תכני הקורס:

א. מבוא לרגולציה מיקרו כלכלית והגדרת שוק (תפקידי הרגולציה, תפקידי רשות ההגבלים העסקיים, הגדרת שוק).
ב. מיזוגים אופקיים

ג. קייסים של הגדרת שוק
ד. פיקוח מחירים - תיאוריה (עקרונות, בעיות אופייניות, פיקוח מחירים בישראל, דוח סוארי, הקצאת עלויות, פיקוח על מונופול עם
עלויות קבועות, מחירי רמזי)
ה. קייסים של פיקוח מחירים (במסגרת זו גם - The Averch-Johnson Effect, היטל היצף, פיקוח על חלק מהפירמות בשוק)

ו. יחסים אנכיים (שוליים כפולים, הכתבת מחיר לצרכן או כמות ותעריף שני חלקים, חלוקת סיכונים, Moral hazard, בעיית הרוכב החופשי
ז. הסדרה בשוק התקשורת
ח. תכנון שווקים ועיצוב מנגנונים (מנגנון השידוכים של Shapley Gale, אינפורמציה אסימטרית ומכרזים)
ט. גז טבעי ורגולציה פיננסית (ועדת ששינסקי, הסדר כובל לויתן, הערכות שווי)

שוקי המט"ח והשפעתם על המשק
מרצה: ד"ר ט. מופקדי
דרישות מוקדמות: ציון עובר במאקרו כלכלה א' וזכאות במאקרו כלכלה ב'
מספר הקורס: 1011.3405
התנהלות העסקית בעולם הגלובאלי מחייבת הבה של שווקים, מוסדות ומכשירים פיננסיים בינלאומיים. בקורס זה נלמד את הנושאים הבאים: שוק המט"ח הבינלאומי, כיצד נקבעים שערי חליפין ושערי ריביות, חיזוי שערי חליפין, האינטראקציה בין מדיניות מוניטרית ושע"ח, כיצד נגרמים משברי מטבע , וכיצד מנהלים סיכונים בינלאומיים.

תמריצים, אינפורמציה וחוזים
המרצה: פרופ' ד. וטשטיין
דרישות מוקדמות: ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' וזכאות במיקרו כלכלה ג'
מספר הקורס: 1011.3549
הקורס עוסק בנושאים הבאים:
אינפורמציה סימטרית (Symmetric Information)
תאור הטכנולוגיה וההעדפות, איפיון החוזים היעילים, חלוקת סיכונים, דוגמאות.
בעיית "הסיכון המוסרי" (Moral Hazard)
תופעת "הסיכון המוסרי", בעיית המנהל, אילוצי התמריצים (Incentive Constraints), אילוצי ההשתתפות (Participation Constraints), אפיון החוזים האופטימאליים, המקרה של 2X2 (שתי רמות מאמץ ושתי תוצאות), המקרה הכללי, גישת ה-תס"ר (תנאים מסדר ראשון), יישומים.
בעיית "הבחירה המוטה" (Adverse Selection)
תופעת "הבחירה המוטה", בעיית המנהל, אילוצי ההשתתפות ואילוצי התמריצים (המיון העצמי, Self Selection), איפיון החוזים האופטימאליים, תחרות בין מנהלים, אי קיום של שיווי משקל מאגם (Pooling), קיום (לעיתים) של שיווי משקל מפריד (Separating) יישומים.
מודל האיתות (Signaling)
תופעת האיתות, עלות האיתות, השכלה כאיתות, שיווי משקל מאגמים ומפרידים, "עידון אינטואטיבי" של מושג שיווי המשקל, יישומים.

צדק חלוקתי
המרצה: פרופ' ע. סגל
דרישות מוקדמות: ציון עובר מיקרו כלכלה א'+ב'
הקורס יפתח במשפט אי האפשרות של ארו ובתורות התועלתניות של הרסני משנות החמישים של המאה הקודמת. משפטו של ארו מצביע על הקשיים העומדים בפני קבוצה של פרטים (שופטים, חבר מושבעים, נבחרי ציבור, קהילה) המנסים להגיע לכלל הסכמה על סדר העדיפויות של הקבוצה. תועלתנות מנסה לפתור את הבעיה על ידי השוואת תועלות בין הפרטים השונים. בהמשך נדון בכמה תורות פילוסופיות שאינן מבוססות בהכרח על השוואת תועלות ובמנגנוני החלטה חברתיים המבוססים על הגרלות. נסיים את הקורס בדיון בשאלה כיצד מחליטים מי שייך לחברה.

כלכלה ומשפט
המרצה: ד"ר א. רגבי
דרישות מוקדמות: ציון עובר במיקרו כלכלה א', זכאות במיקרו כלכלה ב', לימוד בעבר או במקביל של מיקרו כלכלה ג'
מספר הקורס: 1011.3346
מטרתו של הקורס להציג את שיטת הניתוח הכלכלי של סוגיות משפטיות. בחלקו הראשון של הקורס נסקור דוקטרינות בענפי משפט מרכזיים מפרספקטיבה כלכלית. בחלקו השני של הקורס נסקור עבודות אמפיריות בתחום של משפט וכלכלה. במהלך הקורס נפתח את היכולת להיות צרכנים משכילים של עבודות אמפיריות.
נושאים מרכזיים: (1) הקדמה לתחום משפט וכלכלה, (2) דיני נזיקין, (3) דיני חוזים, (4) קניין, (5) ההליך המשפטי, (6) דיני עונשין, (7) ניתוח אמפירי - קורלציה וסיבתיות, (8) רגולציה - תיאוריה וניתוח אמפירי.

הסטוריה כלכלית
המרצה: ד"ר ד. גולדברג
דרישות מוקדמות: ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב', מאקרו כלכלה א'+ב', ומבוא לאקונומטריקה. זכאות במיקרו כלכלה ג'.
מספר הקורס: 1011.3550
אירופה לפני המהפכה התעשייתית, המהפכה התעשייתית בבריטניה, התפשטות המהפכה התעשייתית בעולם והתגובות לה, המהפכה התעשייתית השניה, גלובליזציה ואימפריאליזם, מלחמת העולם הראשונה, המהפכה הקומוניסטית, השפל הגדול, מלחמת העולם השניה, הצמיחה שאחרי מלחמות העולם, מדינת הרווחה האירופית, הדרך לאיחוד האירופי, סופה של ברית המועצות, כלכלת ישראל עד 1985.