ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

שקלול ציון הגמר - כלכלה מדעי המחשב


קיימים הבדלים בין תכניות הלימוד השונות (הן במכסה הכוללת של שעות לימוד והן במכסת קורסי החובה). אם במהלך הלימודים חל שינוי במכסת שעות החובה בתכנית, יחול שינוי מפצה במכסת שעות הבחירה. בכל מקרה חייב התלמיד לעמוד במכסת השעות הכוללת שנקבעה בתכנית.
הידיעון המחייב לצורך קביעת מכסת השעות בכלכלה הוא הידיעון של שנת הלימודים בה החל התלמיד את לימודיו בביה"ס לכלכלה (בחידוש לימודים תיקבע המכסה ע"י ראש תכנית הב.א.).

בקשה לציון גמר ניתן להגיש באמצעות "מידע אישי לתלמיד", רק לאחר שכל הציונים עודכנו ברשומת הציונים של התלמיד.

קורסים עודפים - עם הגשת הבקשה יש לציין אלו קורסים לא לשקלל בציון הגמר.

בחישוב ציון הגמר יוודא התלמיד כי ברשומת הציונים בכלכלה מופיעים רק קורסים האמורים להשתקלל בציון הגמר בכלכלה.

לא ניתן לסיים לימודים ללא השלמת כל מכסת השעות

שקלול הציונים ייעשה לפי המפתח הבא:

1. יסודות הכלכלה 6 נקודות
2. מיקרו כלכלה א' 5 נקודות
3. מיקרו כלכלה ב' 5 נקודות
4. מיקרו כלכלה ג' 5 נקודות
5. מאקרו כלכלה א' 4 נקודות
6. מאקרו כלכלה ב' 4 נקודות
7. מבוא לאקונומטריקה 6 נקודות
8. סמינר [1] 2/4 נקודות
9. קורסי בחירה נקודה אחת לכל ש"ס  

[1] סמינריון רגיל מזכה את התלמיד ב-2 נקודות, סמינריון מורחב מזכה את התלמיד ב-4 נקודות.