ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

שקלול ציון הגמר - חד חוגי

הידיעון המחייב לצורך קביעת מכסת השעות בכלכלה הוא הידיעון של שנת הלימודים בה החל התלמיד את לימודיו בביה"ס לכלכלה. (בחידוש לימודים תיקבע המכסה ע"י ראש תכנית הב.א.).
אם במהלך הלימודים חל שינוי במכסת שעות החובה בתכנית, יחול שינוי מפצה במכסת שעות הבחירה. בכל מקרה חייב התלמיד לעמוד במכסת השעות הכוללת שנקבעה בתכנית.
בקשה לציון גמר  ניתן להגיש באמצעות "מידע אישי לתלמיד" , רק לאחר שכל הציונים עודכנו ברשומת הציונים של התלמיד

קורסים עודפים - עם הגשת הבקשה יש לציין אלו קורסים לא לשקלל בציון הגמר.

בחישוב ציון הגמר יוודא התלמיד כי ברשומת הציונים בכלכלה מופיעים רק קורסים האמורים להשתקלל בציון הגמר בכלכלה.

לא ניתן לסיים לימודים ללא השלמת כל מכסת השעות

שקלול הציונים ייעשה לפי המפתח הבא:

1. יסודות הכלכלה 6 נקודות
2. מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א' 4 נקודות
3. מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב' 5 נקודות
4. מתמטיקה לכלכלנים א' 4 נקודות
5. מתמטיקה לכלכלנים ב' 4 נקודות
6. מיקרו כלכלה א' 5 נקודות
7. מיקרו כלכלה ב' 5 נקודות
8. מיקרו כלכלה ג' 5 נקודות
9. מאקרו כלכלה א' 4 נקודות
10. מאקרו כלכלה ב' 4 נקודות
11. מבוא לאקונומטריקה 6 נקודות
12. חשבונאות לכלכלנים 2 נקודות
13. סמינר[1] 2/4 נקודות
14. מבוא כללי[2] 3 נקודות
15. קורסי בחירה נקודה אחת לכל ש"ס  


הרכב ציון הגמר באופן הלימוד החד-חוגי:
לימודי החוג                          70%   
לימודי חטיבה מורחבת          30%  
או:
לימודי שתי חטיבות               30%  (15% כל חטיבה)


[1] סמינר רגיל מזכה את התלמיד ב-2 נקודות, סמינר מורחב מזכה את התלמיד ב-4 נקודות.

[2] חובה ללמוד 4 ש"ס ישוקלל כ-3 נקודות.